Deklarace práv člověka a občana

Deklarace je zavedena preambulí popisující základní charakteristiky práv, která jsou kvalifikována jako „přirozená, nezcizitelná a posvátná“ a skládající se z „ jednoduché a nezpochybnitelné zásady “, na nichž by občané mohli založit své požadavky. Ve druhém článku jsou „přirozená a nepopsatelná práva člověka“ definována jako „svoboda, majetek, bezpečnost a odpor proti útlaku“. Vyzvala ke zničení aristokratických privilegií prohlášením ukončení feudalismu a osvobození od daní, svobody a rovných práv pro všechny „muže“ a přístupu k veřejné funkci na základě talentu. Monarchie byla omezena a všichni občané měli mít právo účastnit se legislativního procesu. Byla deklarována svoboda projevu a tisku a svévolné zatýkání zakázáno.

Deklarace rovněž prosazovala principy lidové suverenity, na rozdíl od božského práva králů, které charakterizovalo francouzskou monarchii, a sociální rovnosti mezi občany, „Všichni občané, kteří jsou si v očích zákona rovni, jsou stejně přípustní ke všem veřejným důstojnostem, místům a zaměstnáním, a to podle jejich schopností a bez rozdílu kromě jejich ctností a talentu,“ vylučujíc zvláštní práva šlechty a duchovenstva.

articlesEdit

Článek I – Muži se rodí a zůstávají svobodní a rovní v právech. Sociální rozdíly lze zakládat pouze na společném dobru.

Článek II – Cílem jakéhokoli politického sdružení je ochrana přirozených a nepopsatelných práv člověka. Těmito právy jsou svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku.

Článek III – Princip jakékoli suverenity spočívá v podstatě v národě. Žádný orgán, žádný jednotlivec nesmí vykonávat žádnou autoritu, která nevychází přímo z národa.

Článek IV – Svoboda spočívá v tom, že dělá vše, co nepoškozuje ostatní: výkon přirozených práv každého muže má pouze ty hranice, které zajišťují ostatním členům společnosti uskutečňování stejných práv. Tyto hranice mohou být určeny pouze zákonem.

Článek V – Zákon má právo zakazovat pouze jednání škodlivá pro společnost. Nelze bránit v ničem, co není zákonem zakázáno, a nikoho nelze nutit, aby dělal to, co neobjedná.

Článek VI – Zákon je výrazem obecné vůle. Všichni občané mají právo přispívat osobně nebo prostřednictvím svých zástupců k jeho formování. Musí to být stejné pro všechny, ať už to chrání, nebo že to trestá. Všichni občané, kteří jsou si v očích rovni, jsou stejně přípustní ke všem veřejným důstojnostem, místům a zaměstnáním, a to podle jejich schopností a bez rozdílu kromě jejich ctností a talentu.

Článek VII – Žádného muže nelze obvinit, zatknout ani zadržet, ale v případech stanovených zákonem a podle forem, které stanoví. Ti, kdo požadují, odesílají, provádějí nebo provádějí svévolné příkazy, musí být potrestáni; ale každý občan, který je povolaný nebo zabavený podle podmínek zákona, musí okamžitě poslouchat; činí sebe vinným odporem.

Článek VIII – Zákon by měl stanovit pouze tresty, které jsou přísně a zjevně nezbytné, a nikoho nelze potrestat, pouze na základě zákona stanoveného a vyhlášeného před trestným činem a legálně použitelného.

Článek IX – Každý muž, který je považován za nevinného, dokud není prohlášen za vinného, pokud je považováno za nezbytné jej zatknout, jakákoli přísnost, která by nebyla nezbytná pro zajištění jeho osoby, musí být zákonem přísně pokárána.

Článek X – Nikdo nesmí být znepokojen svými názory, dokonce ani náboženskými, za předpokladu, že jejich projev nepoškodí veřejný pořádek stanovený zákonem.

Článek XI – Svobodný sdělování myšlenek a názorů je jedním z nejcennějších práv člověka: každý občan tak může hovořit, psát, tisknout svobodně, kromě případů, kdy odpovídá na zneužití této svobody, v případech stanovených zákonem.

lánek XII – Je nezbytná záruka práv člověka a občana jedná se o veřejnou moc: tato síla je tak ustanovena ve prospěch všech a nikoli pro zvláštní užitečnost těch, kterým je důvěryhodná.

Článek XIII – Pro udržení veřejné síly a pro výdaje správy je společný příspěvek nepostradatelný; musí být rovnoměrně rozdělen všem občanům podle jejich platební schopnosti.

Článek XIV – Každý občan má právo sám nebo prostřednictvím svých zástupců ověřit, zda je nutná veřejná daň, svobodně s ním souhlasit, znát jeho použití a určovat poměr, základ, shromažďování a trvání.

Článek XV – Společnost má právo požadovat účet od jakékoli veřejné agent jeho správy.

Článek XVI – Jakákoli společnost, v níž není zajištěna záruka práv a není stanovena dělba moci, nemá žádnou ústavu.

Článek XVII – Majetek je nedotknutelným a posvátným právem , nikdo nemůže být zbaven soukromého použití, pokud tomu tak není, když to veřejná nutnost, jak je zákonem uvedeno, zjevně vyžaduje, a za podmínky spravedlivého a předchozího odškodnění.

Aktivní a pasivní občanstvíEdit

Zatímco francouzská revoluce poskytovala práva větší části populace, zůstal rozdíl mezi těmi, kteří získali politická práva v Deklaraci práv člověka a občana, a těmi, kteří tak neučinili. Ti, kteří byli považováni za držitele těchto politických práv, byli nazýváni aktivními občany. Aktivní občanství bylo uděleno mužům, kteří byli Francouzi, ve věku nejméně 25 let, platili daně ve výši třídenní práce a nemohli být definováni jako zaměstnanci (Thouret). To znamenalo, že v době prohlášení měla tato práva pouze mužští vlastníci nemovitostí. Poslanci v Národním shromáždění se domnívali, že pouze ti, kteří mají v zemi hmatatelné zájmy, mohou činit informovaná politická rozhodnutí. Toto rozlišení se přímo dotýká článků 6, 12, 14 a 15 Deklarace práv člověka a občana, protože každé z těchto práv souvisí s právem volit a aktivně se účastnit vlády. Dekretem ze dne 29. října 1789 se pojem aktivní občan stal součástí francouzské politiky.

Koncept pasivních občanů byl vytvořen tak, aby zahrnoval obyvatelstvo, které bylo v Deklaraci práv Člověk a občan. Z důvodu požadavků stanovených pro aktivní občany bylo hlasování uděleno přibližně 4,3 milionu Francouzů z přibližně 29 milionů obyvatel. Mezi tyto vynechané skupiny patřily ženy, otroci, děti a cizinci. Jelikož o těchto opatřeních hlasovalo Valné shromáždění, omezovaly práva určitých skupin občanů při provádění demokratického procesu nové Francouzské republiky (1792–1804). Tato legislativa, přijatá v roce 1789, byla pozměněna tvůrci Ústavy roku III s cílem odstranit označení aktivního občana. Hlasovací pravomoc však poté měla být udělena pouze podstatným vlastníkům nemovitostí.

Během revoluce vzniklo napětí mezi aktivními a pasivními občany. Stalo se to, když pasivní občané začali požadovat více práv, nebo když otevřeně odmítli poslouchat ideály stanovené aktivními občany. Tato karikatura jasně ukazuje rozdíl, který existoval mezi aktivními a pasivními občany, spolu s napětím spojeným s takovými rozdíly. V karikatuře aktivní občan drží rýč a pasivní občan (napravo) říká „Dávejte pozor, aby mi moje trpělivost neunikla.“

Zejména ženy byly silnými pasivními občankami hrála významnou roli v revoluci. Olympe de Gouges napsal svou Deklaraci práv ženy a občanky z roku 1791 a upozornil na potřebu rovnosti žen a mužů. Tím, že podporovala ideály francouzské revoluce a chtěla je rozšířit na ženy, se představila jako revoluční občanka. Madame Roland se také během revoluce etablovala jako vlivná osobnost. Viděla ženy ve francouzské revoluci, které zastávaly tři role; „podněcování k revolučním činům, formulování politiky a informování ostatních o revolučních událostech.“ Tím, že pracovala s muži, na rozdíl od práce oddělené od mužů, mohla podpořit boj revolučních žen. Jako hráčky francouzské revoluce zaujímaly ženy významnou roli v občanské sféře formováním sociálních hnutí a účastí v populárních klubech, což jim umožňovalo společenský vliv, i přes nedostatek přímého politického vlivu.

Práva žen Upravit

Deklarace uznala mnoho práv za příslušnost k občanům (kteří mohou být pouze muži). A to navzdory skutečnosti, že po Pochodu ve Versailles dne 5. října 1789 představily ženy Národní petici žen Shromáždění, ve kterém navrhli výnos, který ženám přiznává stejná práva. V roce 1790 Nicolas de Condorcet a Etta Palm d „Aelders neúspěšně vyzvali Národní shromáždění, aby rozšířilo občanská a politická práva na ženy. Condorcet prohlásil, že„ ten, kdo hlasuje proti právu jiného, bez ohledu na jeho náboženství, barvu nebo pohlaví jiný, od nynějška se zřekl svých vlastních. “Francouzská revoluce nevedla k uznání práv žen a to přimělo Olympe de Gouges, aby v září 1791 zveřejnila Deklaraci práv ženy a občanky.

Deklarace práv ženy a občanky vychází z Deklarace práv člověka a občana a je ironicky formulovaná a odkrývá neúspěch francouzské revoluce, která byla věnována rovnosti .Uvádí se v něm, že:

Tato revoluce se projeví až poté, co si všechny ženy plně uvědomí svůj žalostný stav a práva, která ve společnosti ztratily. .

Deklarace práv ženy a občanky navazuje na sedmnáct článků Deklarace práv člověka a občana týkající se bod a byla popsána Camille Naish jako „téměř parodie … původního dokumentu“. První článek Deklarace práv člověka a občana prohlašuje, že „Muži se rodí a zůstávají svobodní a rovní v právech. Sociální rozdíly mohou být založeny pouze na společné užitnosti.“ První článek Deklarace práv ženy a občanky odpověděl: „Žena se rodí svobodná a v právech si zůstává rovna muži. Sociální rozdíly mohou být založeny pouze na společném užitku.“

De Gouges také upozorňuje na skutečnost, že podle francouzského práva byly ženy plně trestány, ale byla jim upírána stejná práva, a prohlašuje: „Ženy mají právo namontovat lešení, musí mít také právo namontovat řečnické pódium.

SlaveryEdit

Deklarace nezrušila instituci otroctví, jak ji prosazoval Les Amis des Noirs od Jacques-Pierre Brissota a kterou obhajovala skupina koloniálních plantážníků zvaných Club Massiac, protože se setkali v Hôtel Massiac. Navzdory absenci výslovné zmínky o otroctví v Deklaraci se jím inspirovala otrocká povstání v Saint-Domingue v haitské revoluci, jak je popsáno v historii haitské revoluce CLR James, The Black Jacobins.

Žalostné podmínky pro tisíce otroků v Saint-Domingue, nejziskovější kolonii otroků na světě, vedly k povstáním, která by byla známá jako první úspěšná vzpoura otroků v Novém světě. Svobodné osoby barev byly součástí první vlny vzpoury, ale později ji ovládli bývalí otroci. V roce 1794 Konvent, kterému dominují jakobíni, zrušil otroctví, a to i v koloniích Saint-Domingue a Guadeloupe. Napoleon jej však v roce 1802 obnovil a pokusil se znovu získat kontrolu nad Saint-Domingue odesláním v tisících vojáků. Poté, co Francouzi utrpěli ztráty dvou třetin mužů, mnoho na žlutou zimnici, se v roce 1803 stáhli ze Saint-Domingue. Napoleon se vzdal Severní Ameriky a souhlasil s Louisianskou koupí USA. V roce 1804 ji představitelé Saint-Domingue prohlásili za samostatný stát, Haitskou republiku, druhou republiku Nového světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *